ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଜାର କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପଠାଇବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ହଁ, ଚାଲୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |ଆମର MOQ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର MOQ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ |ଯଦି ଆପଣ ପୁନ ell ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଉପଭୋକ୍ତା ମାନୁଆଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ |ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ |ଆପଣ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପଠାଇବୁ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ନମୁନା, ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମାଇଲିଙ୍କିଙ୍ଗ ™ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 1 ~ 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଅଟେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ OEM ପାଇଁ, ଜମା ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 5-8 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ହେବ |ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ (1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ (2) ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି |ଯଦି ଆମର ଲିଡ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ କାମ କରୁନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆପଣ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ପେପାଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟିଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

ଆମେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ୱାରେଣ୍ଟି କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି ନୀତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡା ହେବା |ଆପଣ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଖୁସି ହେବୁ |ସାଧାରଣତ ,, ଆମର ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟିଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେବା ଅଧୀନରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶ hip ଳୀରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଆବୃତ କରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦର ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି |ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍କୃତି |

ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥାଉ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସିପିଂ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ |ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ସେଗୁଡିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ |ତଥାପି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପଠାଣକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଏବଂ ବିତରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା |ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ପାଦର ବିତରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି |ଆମର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେପରିକି: DHL, ଫେଡେକ୍ସ, SF, EMS, ଇତ୍ୟାଦି | ମୂଲ୍ୟଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |